Nabídka služeb

Geometrické plány (dále jen GP)

  • GP pro rozdělení pozemků
  • GP pro zaměření nové stavby nebo přístavby ke kolaudačnímu řízení
  • GP pro vyznačení věcného břemene
  • GP pro obnovu parcel Pozemkového katastru

Vytyčení staveb

Vytyčení hranic pozemků

  • vytyčení hranic dle Katastru nemovitostí a Pozemkového katastru
  • stabilizace lomových bodů

Mapové podklady pro projekty

Polohopisná a výškopisná zaměření

Zaměření inženýrských sítí